Het Levende Woord
Het Levende Woord

Op deze website vindt u bijbelstudies en preken door evangelist Co de Jager uit Canada, werkzaam in Nederland, voorganger van gemeente Het Levende Woord
te Heijningen.

"Wat is het doel en de bedoeling van deze website? Het gaat er niet om wat mijn doel
of bedoeling is, dat is niet belangrijk, maar wat is Gods doel en bedoeling. Niet dat we
een hoofd vol kennis krijgen, maar dat ons hart vervuld zal zijn met al de Volheid van
God. Lees voor uzelf Efeze 3:17-21.

We lezen in Psalm 23:1 'De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.' Het gaat
er om dit te zien, dit te beleven en hierin God te verheerlijken!
Kolossenzen 2:6,7 'Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem. Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs
gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.'
2 Petrus 3:18 'Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker
Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid.'
Verder Johannes 17:3 'En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen
waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.'
Tenslotte Romeinen 15:6 'Opdat gij eendrachtelijk, met één mond, moogt verheerlijken
den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus.'

Veel zegen toegewenst in het luisteren."

In de Liefde van mijn Heere en Heiland Jezus Christus
Co de Jager
     De HEERE is mijn Herder
Serie


   
        
   
  Nieuw:
 
  - Preek 17 juni
  - Leer en Leven 15 juni
  - Bijbelstudie AJP
    12 juni
  - Bijbelstudie Johannes
    6 juni


    


  

Aantal bezoekers:

 
Counter